fbpx

SPLOŠNI POGOJI

 

1. Organizator nagradne igre je Steelplast , d.o.o., Otoče 9a, 4244 Podnart (v nadaljevanju organizator) v sodelovanju z LA POPSI d.o.o. Šubičeva ulica 7, Mengeš, 1234 Mengeš.

3. Udeleženec v nagradni igri je kdorkoli, ki sodeluje v nagradni igri na enega od naslednjih načinov:

Instagram - označi dva prijatelja + sledi profilom Smeg slovenija, LaPopsi
Facebook - označi dva prijatelja + sledi profilom Smeg slovenija, LaPopsi
Tiktok - označi dva prijatelja
Spletna stran https://smeg-aparati.si/smegxlapopsi-nagradna-igra/ - prijava z mailom

4. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno s kakršnimkoli nakupom in ga organizator ne zaračunava.

5. Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:

        •  strošek dostopa do interneta;

        •  morebitni strošek prenosa podatkov z interneta.

NAGRADA

 

6. Nagrada je razstavni eksponat Smeg hladilnik FAB10HRPG5

7. Nagrada ni zamenljiva za drugo vrsto nagrade, izplačljiva v gotovini ali prenosljiva na tretje osebe.

 

OBVEŠČANJE NAGRAJENCA

 

8. Obvestilo o tem, da je bil udeleženec izžreban, s pozivom, kaj mora organizatorju nagradne igre predložiti (ime in priimek, naslov, kraj bivanja, davčno številko), bo organizator sporočil na družabnih omrežjih ali na elektornski naslov nagrajenca.

9. S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da v primeru izžrebanja, organizator objavi njegovo ime, priimek in kraj bivanja.

10. Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

 

PREVZEM NAGRADE

 

11. Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator.

12. Nagrada je obdavčena po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre.

13. Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, naslov, kraj bivanja, davčno številko. Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

14. Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov točke 17. pravilnika te nagradne igre. Pisno soglasje starši ali zakoniti skrbniki oblikujejo sami.

 

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV


15. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov: marketing@steelplast.si .

16. Organizator kot upravljavec osebnih podatkov, spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Pravilnikom o varstvu podatkov.

17. Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).

18. Uporabniki podatkov so administrator spletne strani ter odgovorni za pošiljanje nagrad.

 

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

 

19. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

20. Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi z nagradno igro naslovite na elektronski naslov: marketing@steelplast.si.

© 2023 Steelplast. All rights reserved.